2018. november 8., csütörtök

Azonos zárószótagok két szótagú szavak sorában - élőlények, főnevek, melléknevek, j-ly ; Azonos kezdőszótagok két szótagú szavak sorában; Azonos kezdőbetűk szósorban


AZONOS ZÁRÓSZÓTAGOKÉLŐLÉNYEK ( állat és növény )

Találd meg azt a két betűből álló zárószótagot, amelyet a megadott szókezdetek után illesztve egy élőlény nevét kapod! A sor mindegyik szava ugyanazzal a szótaggal végződjön!

pl.    ka ____     szár____          har____     
        kacsa        szárcsa             harcsa       
            

bol_____   mar_____  mo_____

bir_____    ró_____     rac_____

mál____    bál_____   már_____

tor_____    hagy____  al_____
                            
bi_____     csu____     las_____

ré______   ár______   cá_____

hé_____    rá_______ tu______

vid_____   kob_____  zeb_____

sik_____    ring_____  kagy____bé_____    fó_____     sás_____

pu_____    pud_____  krump___

sző_____   sül______  hül______

ür______   zer_____   fü_____

kecs____   ser_____   fecs____

sós____     plety___    bar____

szil_____   pá______  mály____

gi______   pan_____  go______

puly____   csu____     csó____MEGFEJTÉS
bolha        marha       moha
birka         róka          racka       
málna       bálna         márna
torma        hagyma     alma
bika          csuka        laska
répa          árpa          cápa
héja          rája          tuja
vidra         kobra        zebra
sikló          ringló        kagyló

béka         fóka          sáska
puli           pudli         krumpli
szőlő         süllő          hüllő
ürge          zerge        füge
kecske      serke        fecske
sóska        pletyka      barka
szilva        páva         mályva     
gida          panda       goda
pulyka       csuka        csóka
2 FŐNÉV+1 MELLÉKNÉV

Találd meg azt a két betűből álló zárószótagot, amelyet a megadott szókezdetek után illesztve két főnevet és egy melléknevet kapsz! A sor mindegyik szava ugyanazzal a szótaggal végződjön! 

+ Karikázd be a kakukktojás melléknevet!

pl.     hi______   li______    ká______          + MELLÉKNÉV: kába
        hiba          liba           kába


fur______  tó______   tár______

pu_______ kony_____ ir______

gyur_____ dá_______ si________

rit_______ bo_______ bár_______

ma______ hap______ pi________

ru_______ lom______ kály____

re_______ für______  fü_______

pó_______ né_______ mi_______

vi_______  kuk______ tisz_______

bor______ a________ hor_______

e_______  sző______ te________

vat______ min______ lus________ma_____   í________  bí______

kot______ bu______  lis_______

szür_____  szi_______ ze________

ha______  la______   bú______

fül______  büsz_____ kecs______

ka______  ku______  kasz_____

fecs_____  egy______ lü________

fú______   for______  bá_______

e_______  sep_____   nye_____

kó______  csu______ buk______

lá_______  ár_______ lár_______

bal______  al_______  jó_________     

pi_______  csé______ fej_______rá______   du______  rin_______

gyá______ mur_____  pony_____

ron_____   ban_____  mon______

bá______  li_______   pil________

ol_______  bom_____ si_________

aj_______ bán______ bi_________

mál______ pal______  hol________

pin______  pa_______ ki_________

brin______ drá______ spár_______

pad______ pó_______ om________

ár_______ hin______  lot________

csi_______ in_______  sár________

bar______ szé______ kan_____
MEGFEJTÉS
furcsa       tócsa         tárcsa
puha         konyha      irha
gyurma     dáma        sima
ritka          boka         bárka
maci         hapci         pici
ruha          lomha       kályha
rege          fürge         füge
póni          néni          mini
vita           kukta        tiszta
bordó         adó           hordó
eke           szőke         teke
vatta         minta         lusta

maró         író            bíró
kotta         buta          lista
szürke       szike         zeke
haza         laza          búza
kasza        kusza       kassza
fecske       egyke       lüke
fúró          forró         báró
erő           seprő        nyerő
kósza       csusza       buksza
láva          árva          lárva
balga        alga          jóga
pisze         csésze       fejsze       

rágó          dugó         ringó
gyáva       murva       ponyva
ronda        banda       monda
bála          lila            pilla
olló           bomló       siló
ajtó          bántó        bitó
málló        palló         holló
pincsi        pacsi         kicsi
bringa       drága        spárga
padló        póló          omló
ártó          hintó         lottó
csiga         inga          sárga
barna        széna        kanna
3 FŐNÉV

Találd meg azt a két betűből álló zárószótagot, amelyet a megadott szókezdetek után illesztve három főnevet kapsz! A sor mindegyik szava ugyanazzal a szótaggal végződjön!

pl.     bá______  tu______   zsá______
        bába         tuba          zsába


pár______ dun______ tár_____

for______  lár_______ drá______

ba_______ koc______ fir_______

kör______ pi______   sör_______

lám______ pum_____ pom______

i________  pu_______ szal______

ka_______ a________ ku________

pál______  ci_______  tál_______

szi_______ hin______  ros_______

mér_____  pin______  ken_______ku_______ tás______  bics______

bor______ or______   kor_______

es_______ pe______  men______

er_______ ben_____  tü________

bi______   ród______ nud______

i________  für______  ken_______

ka______  ku______  pi________

tész______ tor______  buk_______

lám_____  csi_____    kor______

táb______ szik______ tám______töm_____  kül______  him______

vá______  men_____ zú_______

pe______  zsem_____ szem_____

pos______ tin______  pasz______

ár_______ a_______  cá_______

gó______  pá_______ mág_______

lá_______  bor______ jár_______

csil_____   pil_______ li________

su______   sám_____  pak______

szel_____  sel_______ szü______bun_____  cso______ csár______

pá______  da_______ ik________

már_____ szál______ frics______

pó______  zsá______ fák________

szik_____  hid______  csí_______

ko______  ö________ csa________

gú______  há_______ vizs_______
               
ut_______ ko______  pa_______

gu______  csuk_____ csák_______

rep______ ic_______  ré________
                                                          
                            

MEGFEJTÉS
párna        dunna       tárna
forma        dráma       lárma
baka         kocka        firka
körte         pite           sörte
lámpa       pumpa      pompa
ima           puma        szalma
kapa         apa           kupa
pálca         cica          tálca
szita          hinta         rosta
mérce       pince         kence

kuka         táska          bicska
borsó        orsó          korsó
este          pete          mente
erdő          bendő       tüdő
bili            ródli          nudli
idő            fürdő         kendő
kapa         kupa         pipa
tészta        torta         bukta
lámpa       csipa         korpa
tábla         szikla        támla

tömlő        küllő         himlő
váza         menza       zúza
pele          zsemle      szemle
posta        tinta          paszta
árpa          apa           cápa
gólya        pálya        máglya
láda          borda        járda
csille         pille          lile
suli           sámli         pakli
szellő        sellő          szülő

bunda       csoda        csárda
pára          dara          ikra
márka       szálka       fricska
pólya        zsálya       fáklya
szikra        hidra         csíra
kocsi         öcsi           csacsi
gúla          hála          vizsla
utca          koca         paca
gulya        csuklya      csáklya
repce         icce           réce                                                      

                                                                                                     


3 ÉRTELMES SZÓ (főnév és melléknév)

Találd meg azt a három betűből álló zárószótagot, amelyet a megadott szókezdetek után illesztve értelmes szót ( főnév és melléknév ) kapsz! A sor mindegyik szava ugyanazzal a szótaggal végződjön!  
        

ke______  öt______   sze_______

bol______  pol______  bo_______

o________ ko______  ka_______

ö_______  ü_______  kö_______

sá______   os______   kán______

é_______  le_______  ih________
       
mo______ bú_______ bá_______

te_______ tá_______ ke_______

ke_______ be_______ gye______

ü________ szö______ sü_______vá_______ pi_______  kló_______

ma______ á________ szla______

e________ il________ szel______

szi______  á________ bir_______

kó_______ pá_______ po_______

csa______ ud______  ro_______

le_______  ked______ ned______

be______  ré_______ kö_______

é_______  ve_______ te_______

ke_______ ré_______ fél_______é________ ér_______ csen______

ha_______ ol_______  kon_______

or_______ ár_______ kor_______

a________ ha_______ ó________

ke_______ re_______ ké________

il_______   fa______   ál_______

ga______  va______  da_______

ör_______ kér______ tör_______

li________ mal______ mé_______

zá_______ ka_______ csu_______po______  szi_______ pla_______

á________ ti_______  szi________

va_______ po_______ vá________

ra_______ ku_______ ta_______

i________  asz______ vi________

a________ mo______ ma_______

cso______ vac______ bocs______

mo______ ka_______ pa_______

él_______  kö______  tö_______


 
a________ u________ vi________

da_______ ag_______ ra________

él_______  kö______  tö_______

kas______ rej______  for_______

bi_______  ta_______ kar_______

osz______ kris______ tar_______

ko_______ zsá______ go_______

pe_______ ke_______ kor______

er_______ se_______ cse______

há_______ vá_______ tá_______

ten______ té_______ Ger______
MEGFEJTÉSEK
kelet         ötlet          szelet
bolgár       polgár       bogár
orom         korom       karom
öröm         üröm         köröm                                                             
sátor         ostor         kántor
élet           lelet          ihlet
motor        bútor         bátor
tenyér       tányér       kenyér
kerek        berek        gyerek
üveg         szöveg      süveg

város        piros         klóros
malom      álom         szlalom
elem         illem         szellem
szitok        átok          birtok
kóros        páros        poros
csavar       udvar        rovar
leves         kedves      nedves
beteg        réteg         köteg
érem         verem       terem
keszeg      részeg       félszeg

édes         érdes        csendes
határ         oltár          kontár
ormány     ármány     kormány
alom         halom       ólom
kemény     remény     kémény
illat           falat          állat
garázs       varázs       darázs
örvény      kérvény     törvény
liter           malter       méter
zápor        kapor         csupor

pofon        szifon        plafon
átok          titok          szitok
vagány      pogány      vágány
ravasz       kuvasz      tavasz
iszony       asszony     viszony
aszat         moszat      maszat
csokor       vackor      bocskor
moraj        karaj         paraj
élmény      kömény     tömény

aszály       uszály       viszály
dagály       aggály       ragály
kastély      rejtély       fortély
bivaly        tavaly       karvaly
osztály      kristály      tartály
komoly      zsámoly     gomoly
pehely       kehely       korhely
erkély       sekély       csekély
hályog       vályog       tályog
tengely      tégely       GergelyLY/J

Találd meg azt a két vagy három betűből álló zárószótagot, amelyet a megadott szókezdetek után illesztve három értelmes szót (főnevet és melléknevet) kapsz! A sor mindegyik szava ugyanazzal a szótaggal végződjön!

 + Karikázd be a kakukktojást, amelynek helyesírása eltér a másik kettőtől!


ha_______ go_______ fo_______

gó______  pó_______ hé_______

ka______  ta_______ e________

pá______  rá_______ gá_______

ta______   tol______  zsi_______

tar______  zsá______ fák_______

ge_______ dö_______ zö_______

szó______ mág_____ mu______

bu______  gu______  csák______

ki_______  si_______  sze_______

tu______csuk_______ bó_______

pe______  ke_______ rö_______

a_______  mu______ vi_______

mo______ ka______  kar______MEGFEJTÉSEK
hajó          folyó         golyó
gólya        pólya        héja 
karéj         taréj         erély
pálya        rája          gálya       
tavaly       tolvaj        zsivaj       
tarja         zsálya       fáklya              
gerely       dörej         zörej
szója         máglya      mulya
buja          gulya        csáklya            
király        sirály         szeráj
tuja          csuklya      bója         
pehely       kehely       röhej
aszály       muszáj      viszály
moraj        karaj         karvaly            

Azonos kezdőszótag    -   főnevek

Illessz két betűből álló kezdőszótagot a megadott szótagsorok elé úgy, hogy főneveket kapj!
A sor mindegyik szava ugyanezzel a két betűvel kezdődjön!

pl.          ____ dár        ____lom        ____gyar      
             madár           malom           magyar____vacs        ____lánk        ____rom
____tal          ____falt         ____szony    
____ró          ____la           ____bu
____kü          ____te           ____tély
____rus         ____kusz        ____la
____ka          ____valy        ____lincs
____kond      ____gon        ____rangy
____lyök        ____nyök      ____peny
____só          ____kán         ____das
____gasz        ____dék         ____szony
____lac          ____musz      ____jom
____reg         ____lejt         ____lyem
____za          ____szon        ____ros
____ma         ____va          ____da
____rág         ____téz         ____har


____let          ____nőcs        ____ret
____rom        ____sár         ____fa          
____tek         ____dzag       ____szat
____ba          ____jusz        ____tyu
____ta           ____get         ____gony
____bész        ____gély        ____géd
____tény        ____kény       ____mény
____tár         ____lász        ____mu
____tor         ____bil          ____szat
____let          ____ves         ____mez
____rack        ____goly        ____nán
____sa          ____nya         ____ka
____ton         ____széd        ____tű
____tő          ____lep          ____tű
____mód        ____csi          ____hó


____raj          ____dell         ____sás
____csi          ____ba          ____rány
____jó           ____rag         ____lál
____nyér        ____ve          ____nisz
____sár         ____gány        ____lasz
____pa          ____tes         ____gész
____lág         ____ta           ____asz
____zi           ____ha          ____csok
____be          ____li            ____zsu
____ték         ____zés         ____me
____rék         ____fir          ____szeg
____vél         ____ány         ____gény
____teg         ____tyár        ____tét
____rem        ____ke          ____kercs
____tás         ____szon        ____lom


____ac          ____szok        ____pa
____ri           ____zár         ____sa
____lam         ____lat          ____dás 
____vos         ____szág        ____mány
____ha          ____gó          ____bin
____pel          ____pény      ____csó
____fe           ____reszt      ____nyér
____ró          ____csag        ____dex
____nyeg      ____lő           ____lész
____ló           ____dal          ____tár
____ba          ____get         ____ter
____tél          ____röm        ____csög
____vács        ____rong        ____ca   
____nya         ____nyász      ____nat
____ci           ____ma         ____nó
____rát         ____kancs      ____lett
____her         ____a            ____rep

MEGFEJTÉSEK
szi-      asz-      bá-       es-       kó-       bi-        va-       kö-       or-       vi-        ma-      se-       vá-       lá-        vi-

ke-       ko-       ma-      ba-       szi-      se-       kö-       ha-       mo-      le-        ba-       ká-/ba-       be-      te-   ko-

mo-      bá-       ha-       te-        vá-       ré-        vi-        mo-      bi-        ér-        ke-       le-        be-       te-        ha-

pi-        ba-       ál-        or-       ru-       le-        ke-       kó-       sző-     ol-        li-         kö-       ko-       bá-       ma-
ba-       te
Azonos kezdőszótag    -  igék


Illessz két betűből álló kezdőszótagot a megadott szótagsorok elé úgy, hogy  igéket kapj!
A sor mindegyik szava ugyanezzel a két betűvel kezdődjön!


pl.          ____szeg        ____pog        ____tál
             sziszeg          szipog           szitál
____sal          ____jít          ____lad
____tyeg        ____fél          ____rül
____kar         ____sal          ____kol
____rem        ____rel          ____kint
____gyik        ____laszt        ____mol
____rít          ____hen         ____tyeg      
____gít          ____per         ____bez
____sel          ____gyáz        ____sít
____hög        ____vez         ____zöl
____rog         ____tyog        ____zog
____heg         ____beg         ____lul
____zel          ____leszt        ____rít
____hel          ____beg         ____gyez
____rít           ____ker         ____lik


____mít         ____ved         ____mül
____dar         ____rap         ____jol
____heg         ____pál          ____rul
____remt       ____per         ____met
____doz         ____lít           ____cáz
____res         ____ver         ____ring
____kít          ____kül         ____röz
____pog        ____rog         ____pik               
____dol         ____szál        ____kad
____vas         ____vad         ____doz
____szön        ____röz         ____vet
____mul        ____gyad        ____nik
____gáz         ____kog         ____tat

MEGFEJTÉSEK

ha-       ke-       va-       te-        vá-       pi-        se-       vi-        kö-       mo-      li-         ke-       le-        te-       

ré-        ha-       pi-        te-        ál-        ke-       sző-     ko-       kó-       ol-        kö-       bá-       ma-     

Azonos kezdőszótag    -  melléknevek


Illessz két betűből álló kezdőszótagot a megadott szótagsorok elé úgy, hogy mellékneveket kapj!
A sor mindegyik szava ugyanezzel a két betűvel kezdődjön!


pl.          ____bos         ____zug         ____mis
             habos            hazug            hamis
____lárd        ____kár         ____laj
____gány       ____jas         ____cak
____dern        ____hó          ____kány
____gi           ____szeg        ____mes
____vas         ____nyag       ____lott
____ros         ____sze         ____masz
____lett         ____lyos        ____hás
____szos        ____nok         ____misz
____mos        ____ló           ____nok
____rek         ____mény      ____cses
____ros         ____cos         ____bor
____las          ____ri           ____pic               
____csó         ____vadt        ____dott
____vér         ____dös         ____zös
____pasz        ____moly      ____pár
____tor         ____gyadt      ____jos
____gas         ____kacs        ____gyar

MEGFEJTÉSEK

szi-      va-       mo-      ré-        ha-       pi-        mo-      ko-       ál-        ke-       kó-       nyá-     ol-        kö-       ko-
bá-       ma-     


Azonos kezdőbetűk szópárban, szósorban 
- betűtanulási időszakban is használható
 


Keress azonos kezdőbetűket a szavak elé úgy, hogy értelmes szavakat kapj!

….. este                ….. ép

….. úszik              ….. orom

….. önt                 ….. él

….. enne              ….. ész

….. eres                ….. agy

….. örül               ….. út

….. ész                 ….. ég

…..  ül                  ….. ok

….. ír                    ….. ugat    


….. ép                  ….. evetMEGFEJTÉSEK
t-/l-      k-         d-/f-     k-/m-/v-           v-         k-         m-/r-/v-            s-         ny-       n-
Keress azonos kezdőbetűket a szavak elé úgy, hogy értelmes szavakat kapj!

….. üveg              ….. ás

….. új                   ….. ér

…..alak                ….. eb

….. öt                   ….. orsó

….. ideg               ….. ad

….. egy                ….. agy

…..olt                   ….. ék

….. őz                  ….. ól

….. árt                 ….. ász

….. ez                   ….. int
MEGFEJTÉSEK
s-         f-         s-         k-         h-         h-         f-         g-         gy-       m-        
 Keress azonos kezdőbetűket a szavak elé úgy, hogy értelmes szavakat kapj!

….. aga                ….. int

….. agy                ….. ordít

….. eres                ….. én

….. ár                    ….. erek

….. öröm             ….. út

….. akol               ….. ív

….. első                ….. eleség

….. író                 ….. ámul

….. ennyi             ….. alom

….. ima                ….. óhaj
MEGFEJTÉSEK
m-/sz-              f-         k-/v-                k-/m-/ny-/sz-/t-/v-        k-         v-         f-         b-        m-        s-

Keress azonos kezdőbetűket a szavak elé úgy, hogy értelmes szavakat kapj!

….  irka               ….. olt

….. avar              ….. ár

….. él                   ….. űz

….. anya              ….. akar

….. alap               ….. ép

….. ács                 ….. égen

..... iker                ….. ok

….. ima                ….. eper

….. ehet               ….. agyar

….. örök              ….. íz
MEGFEJTÉSEK
b-         k-/z-     b-/f-/sz-/t-        t-         k-         r-         s-         s-         m-        t-
Keress azonos kezdőbetűket a szavak elé úgy, hogy értelmes szavakat kapj!

……őr                  ……anya                      

……öt                  ……ér                 

……él                   ……íz                  

……úszik             ……iga      

……egy                ……ész      

……íj                   ……él

……apu               ……út

……ír                   ……ár
MEGFEJTÉS

b-/t-            k-      t-/v-            cs-              k-/m-          d-/sz-          k-      b-/ny-/p-/s-/sz-

 Keress azonos kezdőbetűket a szavak elé úgy, hogy értelmes szavakat kapj!

……úr                 ……erek

……űr                 ……őr

……ül                  ……él

……arc                ……egy

……eper              ……ütő

……és                  ……ész

……ad                 ……ív

……arab             ……öntő
MEGFEJTÉS

d-/gy-/sz-/t-           cs-/gy-/sz-/t- f-/sz-           h-/k-           s-       k-/r-/v-        h-/v- 
d-
Keress azonos kezdőbetűket a szavak elé úgy, hogy értelmes szavakat kapj!
 
……ék                 ……ép

……ok                 ……ál

……ág                 ……ész

……író                 ……orsó

……apa               ……ész

……arc                ……angol

……üst                ……orr

……az                  ……ép
MEGFEJTÉS
k-/l-/p-/sz-            s-/t-             r-/v-            b-      k-      h-      f-       g-

Keress azonos kezdőbetűket a szavak elé úgy, hogy értelmes szavakat kapj!

……ág                 ……ügy

……őz                  ……ól

……ad                 ……ék

……old                ……ideg

……ár                  ……ál

……ég                  ……ár

……agy               ……év

……ép                 ……eszel
MEGFEJTÉS
r-       g-      p-      h-      ny-/p-/sz-/t-           b-/j-/m-/v-            h-/n-           l-/n-/sz-/t-

Keress közös kezdőbetűt a szavakhoz!

…..    old              ideg             arc

…..    ont              ár                Isti

…..    ég               ár                ön

…..    est               él                 orr

…..    apu             út                ész

…..    est              él                 íz

…..    ép                apu             eszel

…..    rém             int              ár

…..    egy              ér               ész

…..    apa             ész               öt
MEGFEJTÉS
h-         p-         j-          f-         k-         t-         l-          k-/p-                k-/m-               k-
Keress közös kezdőbetűt a szavakhoz!

…..    agy             ép                év

…..    ok               ál                 ima

…..    ár               ugat            ál

…..    író              orsó             él

…..    ad              ék               ár

…..    az                ép                Ida

…..    ág                ügy             ész

…..    ír                 ár              ok

…..    arc              ad               angol

…..    ép                űr                őr
MEGFEJTÉS
n-         s-         ny-       b-         p-         g-         r-         s-         h-         t-

Keress közös kezdőbetűt a szavakhoz!

…..    ad               ív                 ér

…..    él                 íz                 űr

…..    arab            öntő           ér

…..    öt                ép                ér

…..    eper            ok                ütő

…..    ül                él                 ér

…..    ép                ész               ék
 
…..    ék                ok              orr

…..    él                 Ica               ár

…..    ír                 eb                olt    

MEGFEJTÉS
v-       t-         d-        k-         s-         f-         k-         f-         c-         zs-
Keress közös kezdőbetűt a szavakhoz!

…..    alak            üst               őz

…..    őr               anya           író

…..    egy              alom           olló

…..    őr                úszik           iga

…..    íj                 él                 öntő

…..    íj                 él                 áll

…..    alak            eper             eb

…..    őz               ól                 ép

…..    úr                erek              őz

…..    ideg              át               egy

MEGFEJTÉS

f-         b-         h-         cs-       d-        sz-       s-         g-         gy-       h-