2017. november 26., vasárnap

Szótagrejtvények: Szótagolt meghatározások és képek párosítása - betűtanulási időszak - p betűig; Szótagolt asszociációs szópárok; Szótagolt szinonimák - betűtanulás végén - igék, főnevek, melléknevek; Szótagrejtvények, szótagjátékok: szivárvány színei - hónapok - melléknevek - szótag a szóban;Szótagolt asszociációs szópárok - betűtanulási időszakzár
la-kat
tor-ta
krém
toll-tar-tó
toll
ka-ka-ó
i-tal
sakk
báb
is-tál-ló
vi-tor-lás
víz
vers
rím
bor-só
kert
zi-va-tar
vil-lám
lomb
a-var

Keresd meg a párját!             F  betű  után              

A fenti kinyomtatott táblázatot szavaira szétvágva kell egyéni-, páros- vagy csoportmunkában párokba rendezni.Keresd meg a párját!  - asszociációs szópárok
                
F  betű után            5 - 5 szópár
e-le-fánt                               sín
vil-la-mos                             ko-rom
kis-ma-lac                            ál-lat-kert
fe-ke-te                                ke-men-ce
for-ró                                   far-kas


for-rás                                 vil-la
ó-ri-ás                                 me-se
rán-tot-ta                            i-tal 
ká-vé                                  láb
zok-ni                                 vízle-ves                                     ré-tes 
ba-ri                                      víz
bál-na                                    ba-rack
má-kos                                  bir-ka
é-rett                                     ka-nálé-tel                                       bi-cik-li
ke-rék                                  
vo-nal-zó                               fa-zék
for-ró                                    va-sa-ló
bé-ka                                    vo-nal           
H   betű után           5 - 5 szópár
de-cem-ber                         szer-szám
ho-mo-ko-zó                       hold
sa-tu                                    hin-ta
mé-szá-ros                          hó-em-ber
éj-sza-ka                             hús-boltma-jom                                u-tas
a-u-tó-busz                          szán-kó
ki-szá-mo-ló                        ba-nán
sza-bó                                 já-ték
rén-szar-vas                        cér-nasza-káll                               ha-jó
sza-lon-cu-kor                    ál-arc
ka-lóz                                 ba-jusz
jel-mez-bál                         Mi-ku-lás
sza-ka-dék                         szik-laszé-na                                 kol-bász
ma-nó                                 sze-re-tet   
sza-lon-na                           szak-ma
a-ján-dék                            szal-ma
fod-rász                              ko-boldvi-dám                                 ar-ra  
fe-ke-te                                lent
er-re                                     ke-vés
fent                                       fe-hér
sok                                       szo-mo-rúszí-nes                                  el-al-szik
min-den-ki                           koc-kás        
sem-mi                                 szín-te-len
fel-éb-red                             sen-ki
vo-na-las                              va-la-mi

Kösd össze a hasonló jelentésű szavakat!
ze-nél                                    fony-nyad
szösz-mö-töl                         kí-ván
csi-lin-gel                              ül-dö-gél
her-vad                                 mu-zsi-kál
nyi-hog                                 visz
ó-hajt                                    si-rán-ko-zik
ü-csö-rög                              nye-rít
nya-va-lyog                          cseng
fü-lel                                      va-ca-kol
ci-pel                                     hall-gat


szak-ma                                 ju-ta-lom                             
díj                                          cet-li                                     
zúz-ma-ra                             vicc                                        
fec-ni                                     mes-ter-ség                                   
tré-fa                                     krump-li                              
fo-nál                                    poty-ka                                
ta-laj                                     cér-na                                   
zsi-neg                                  dér                                        
ponty                                     zsi-nór                                  
bur-go-nya                           föld                                       za-mat                                  mo-csár
győ-ze-lem                           jel-mez
hó-lab-da                             cin-ke
lá-da                                     dok-tor
láp                                        di-a-dal
mas-ka-ra                            mó-ló            
éj-jel                                     íz
ci-ne-ge                                hó-go-lyó
or-vos                                   éj-sza-ka
ki-kö-tő                                do-bozme-ló-di-a                             rét                                         
lep-ke                                    dal                                         
me-ző                                    dí-nom-dá-nom                 
csíny                                      kö-peny                               
la-ko-da-lom                        rab                                         
üs-tök                                    rosz-sza-ság                                                           
ku-tya                                    gyep                                      
kön-tös                                  pil-lan-gó                            
pá-zsit                                    haj                                         
fo-goly                                    eb                                          mó-kás                                  friss
e-szes                                     o-kos
za-ma-tos                              ü-gyet-len
ál-mos                                   ve-re-ke-dős
fa-lánk                                  i-ci-pi-ci       
ü-de                                       mo-hó
maf-la                                    fá-radt
dur-va                                   íz-le-tes
hun-cut                                 vic-ces
pi-ri-nyó                               csin-ta-langör-get                                  főz                                         
koty-vaszt                            ku-tat                                               
csel-leng                               meg-moc-can                     
lak-má-ro-zik                      ö-rül                                      
bak-tat                                 csa-va-rog                           
bá-mul                                 gu-rít                                    
meg-moz-dul                       e-szik                                    
ke-res                                   ban-du-kol                          
vá-la-szol                             fe-lel                                     
uj-jong                                 néz                                        zsi-nór                                  zaj
maszk                                   ke-rék-pár
pár-na                                  ván-kos        
hó-pe-hely                           e-le-mó-zsi-a
ri-csaj                                  mo-tyó
e-le-del                                 kö-tél
ba-tyu                                  kof-fer
ska-tu-lya                            hó-pi-he
bi-cik-li                                ál-arc
bő-rönd                               do-boz-kahalk                                      ne-héz                                  
ha-tal-mas                           göm-bö-lyű                         
pöt-töm                                csen-des                                          
sú-lyos                                  fé-lénk                                 
ma-sza-tos                            ré-gi                                      
jó-ked-vű                              ked-ves                                
ke-rek                                   ó-ri-á-si                                
gyá-va                                   pin-du-ri                              
ba-rát-sá-gos                       szuty-kos                            
ócs-ka                                   vi-dám                                  i-szik                                    o-son
szun-dít                               ra-gyog
cso-dál-ko-zik                     pisz-kol
csil-log                                 ve-sze-ke-dik
gya-lo-gol                            al-szik
som-po-lyog                        ha-rag-szik
vi-tá-zik                               ku-tat
ma-sza-tol                           kor-tyol
ke-res                                  á-mul
mér-ge-lő-dik                     lép-kedsik-lik                                   csap-kod
ban-du-kol                           ne-vet          
dör-mög                               al-szik                                   
ü-tö-get                                e-szik            
száll-dos                               fe-cseg         
szen-de-reg                          bal-lag                      
ka-cag                                  mor-mog                 
fa-la-to-zik                          bú-sul                                   
szo-mor-ko-dik                   csú-szik                    
ka-raty-tyol                         rep-ked                    so-főr                                    ku-kac
ki-ál-lí-tás                            gép
ke-ret                                    zsá-moly
sám-li                                    ta-sak
lo-bo-gó                                ve-ze-tő
her-nyó                                 nap-nyug-ta
zacs-kó                                  tár-lat
fri-zu-ra                                zász-ló
ma-si-na                                rá-ma
nap-le-men-te                       hajpa-rity-tya                            ho-rog          
ga-tya                                    csó-nak        
kuny-hó                                ba-nya          
macs-ka                                pi-pi              
kas-ka                                   ko-sár           
kam-pó                                 há-zi-kó       
la-dik                                    ci-ca              
bo-szor-kány                        csúz-li                       
csi-be                                    nad-rág        
csa-lo-gány                           fü-le-mü-le              Szótag a szóban - ( mi )

Gyűjts olyan szavakat, amelyekben valahol szerepel a mi szórész!

Például: amikor, semmi

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Szótag a szóban - ( ka )

Gyűjts olyan szavakat, amelyekben valahol szerepel a ka szórész!

Például: kapu, kuka

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Szótag a szóban - ( ét )

Gyűjts olyan szavakat, amelyekben valahol szerepel az ét szórész!

Például:  étel, rét

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Szótag a szóban - ( rá )

Gyűjts olyan szavakat, amelyekben valahol szerepel a szórész!

Például: ma, gazs
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Szótag a szóban - ( ad )

Hány olyan szót tudsz gyűjteni, amelyikben valahol benne van az a szórész: „ad”?

Pl. szakad, vadász

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Szótag a szóban - ( lo )

Hány olyan szót tudsz gyűjteni, amelyekben valahol benne van az a szórész: „lo”?

Pl. birodalom, lobog

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Szótag a szóban - ( ér )

Hány olyan szót tudsz gyűjteni, amelyekben valahol benne van az a szórész: „ér”?

Pl. vércse, fehér

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szótag a szóban - ( ég )

Hány olyan szót tudsz gyűjteni, amelyekben valahol benne van az a szórész: „ég”?

Pl. vendég, régen,

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szivárvány - szótagokból 


Keresd meg a szivárvány színeit a szótagnégyzetekben!  A felesleges szótagokat satírozd át!
Rendezd el szép sorjában a színeket, ahogy a szivárványban követik egymást!
( A kis vonalkák talán segítenek. )


Rajzold le a szivárványt!


rom
ga


bo
i
sár
cit
zöld
lya

je

rös

ga
rancs
kék
ger
sár
na


_ _   -   _ _ _

_ _   -   _ _ _ _ _   -   _ _ _   -   _ _

_ _ _   -   _ _ _   -  _ _ _   -  _ _

_ _ _ _

_ _ _

_   -   _ _    -   _ _ _

A 12 hónap - szótagokból 


Keresd meg a 12 hónapot a szótagnégyzetekben! A felesleges szótagokat satírozd át!
Rendezd el szép sorjában a hónapokat, ahogy az évben követik egymást!
( A kis vonalkák talán segítenek. )áp
lis

us
ne

ber
ok
ö
ri
li
vi

u
tus

e
us

ru
gusz
a
ci
már
ár
feb

jus

cem

üp
ni
sze
de
ber
us

ár
nu

gu
tem

vem
no
ja
szep
ber
ber

_ _ - _ _ - _ _            _ _ _ -  _ _ - _ _  
   
 _ _ _ - _ _ - _ _

_ _ - _ _ - _ _ _         _ _ - _ _ _  

  _ _ - _ _ - _ _

_ _ - _ _ - _ _           _ - _ - _ _ _ _ - _ _ _ 
  
 _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ _

_ _ - _ _ - _ _ _        _ _ - _ _ _ - _ _ _   

 _ _ - _ _ _ -_ _ _


Összetett szavak -  olimpiai sportágak - szótagokból

Melyik négyzet összes szótagját felhasználva kapsz egy értelmes szót? Írd le az üres helyre a kapott szót!


zi
da

lab
ko

da
gás

tor
lab
sár
lab
zás
vi
zi
e
me
tol
da
kor
lab
at
lés
súly
lab
ka
cso
lyaMelléknevek - szótagokból

Melyik négyzet szótagjaiból lehet tulajdonságot jelentő szót összeállítani?  Színezd ki a négyzetet! Írd le az üres helyre a kapott szót!


szor
gyes

cso
la

dos

lus
gal
gye
tos
ko
gon
gyö
tál
la
va
mo
la
fur
tes
mu
rázs
tos
mér
gor
fan
lat
gosMelléknevek - szótagokból

Tulajdonságot jelentő szavakat rejtenek a szótagnégyzetek. Satírozd át a felesleges szótagokat! Írd be az üres helyre a kapott szót!gal
bu

nyö

do
ván
ked
mas
szor
gyö
csi
dős
gos
fan
ges
de
szí
él
sér
ba
be
fur
i


Szótag a szóban játék – szógyűjtés dobókockávalElőzetes feladat: 2-3 betűs, tetszőleges szótagkártyák nyomtatása, majd laminálása

Eszközszükséglet:       a kész szótagkártyák
                                dobókocka

A játék lényege:     
   
Először közösen megfigyeljük, hogy a dobókockán szabályos rendben helyezkednek el a pöttyök. Ebből következik majd a játék szabálya.

-          Az 1 dobása esetén a pötty középen van. - A szótag a szó belsejében legyen!
-          Ha 2-t dobunk, a két pötty a kocka két szélén helyezkedik el. – A szótag csak a szó elején vagy a végén szerepelhet.
-          A 3 esetében szélen és középen is van pötty. – A szótag bárhol szerepelhet a szóban.
-         A 4 csak a kocka szélein kap pöttyöket. – A szótag csak a szó elején vagy a végén szerepelhet.
-         Az 5 szélen és középen is pöttyös. – A szótag bárhol szerepelhet a szóban.
-         A 6 pedig csak a két szélén pöttyös. – A szótag tehát csak a szó elején vagy a végén szerepelhet.

A játék menete:
Több változatban játszható.

1.   Társasjátékszerűen:
 
A középen lefordított szótagkártyák közül vesz egyet a kezdő játékos és egyidejűleg dob a dobókockával is. Előre megállapodott időn belül mond egy megfelelő szót. Ha sikerült, megkapja a kártyát, ha nem, a szótag visszakerül a többi közé. A soron következő játékos ugyanígy jár el. Győz, akinek a játék végéig a legtöbb szótagkártyája gyűlt össze.

2.  Frontálisan:
 
Egyéni / páros / csapat munkaformában előre meghatározott ideig gyűjtenek szavakat a gyerekek a dobásoknak megfelelően. Értékeléskor felolvassák a gyűjtött szavakat, majd összegzik őket, pontra váltják.
VÁLTOZAT: Azokat a szavakat, amelyeket többen is írtak, ki kell húzni a gyűjteményből, s csak a megmaradókat összegzik.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése