2014. szeptember 17., szerda

Tagolatlan mondatok ( mondatkígyók) - hibajavítás - szövegek - mesék - viccek - mondatfűzés

Szöveg mondatkígyókbanÁlló egyenesekkel bontsd szavakra a mondatokat! Írd le helyesen a szöveget!Anyáknapjánköszöntöttükazédesanyákat. Verseketmondtunkésénekeltünk. Mégtáncoltunkis. Utoljáraátadtukazajándékotésavirágot.     
Nagyonörültmindenki.Mesétolvastamakedvenckönyvemből. Egymackórólésegykisfiúrólszólt.              Nagyonszeretemeztakönyvet.        Sajnosnemsokáraavégéreérek.   
Vackornakhívtakegykicsimedvét.                Őnemszeretteamézet.                Egyszeraztánmégismegkóstolta. Azótaamézalegkedvesebbcsemegéje.         Ápriliselsejénvanabolondoknapja.  Ilyenkormegvicceljükegymást.                    Jókatszoktunknevetni.                        Áprilisbolondjamájusszamara.Nagyonszépévszakatavasz.                  Mindenüttvirágoknyílnak.                                  Amadarakgyönyörűenénekelnek.                 Kizöldülatermészet.


Elmúltanyármegérkezettazősz. Amadarakkészülődtekanagyútra. Elmentekavargáhozcsizmátvarratnimaguknak. Acinegenemkapottkiscipőtmertnemértráavarjú. Nagyuraknakkellettcsizmátvarrnia.
Egésznyáronmuzsikáltatücsök. Ahangyaeközbenszorgalmasangyűjtögetett. Aztánbeköszöntöttatél. Bekopogottegykiseleségértatücsökahangyához. Deahangyaüreskézzelelküldte.
Szövegalkotás mondatkígyóból kiindulva


Álló egyenesekkel bontsd szavakra a mondatot! Folytasd a történetet! 

Hatalmassajtotrágcsáltakisegér.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Gyönyörűszivárványtláttamazégen.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sokáigbandukoltasivatagbanateve._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Fényesenragyogottegycsillagazégen.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Rengetegpillangókergetőzöttaréten._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Katacicájánaktegnapkölykeiszülettek._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Mesék mondatkígyókban - szövegtagolás


  Rudolf, a rénszarvas 

Álló egyenesekkel szabdald szavakra a mondatokat! Rajzold le, hogyan folytatódhatott a mese!

Rudolfarénszarvassok-sokévvelezelőttszületettmesszeészakon. 

Kicsikorábannemvettékbetársaiegyetlenjátékbasemfénylőorramiatt.

Ezőtnagyonelszomorította.

DeMikulásőtisbeválasztottaaszánhúzórénszarvasokközé.

Egyszeréppenindulniakartakagyerekekhezajándékokkalmegrakodva. 

Ekkorsűrűködereszkedettle. 

Mikulássokáigtörteafejétmitévőlegyen… Az egér és a macska


Álló egyenesekkel szabdald szavakra a mondatokat!

Írd le helyesen a szöveget!

Hogyan folytatódhatott a mese? Írd le a folytatást!
 
Akisegértaláltegyhatalmassajtot. 
-  Hogyfogörülniennekacsalád! - mosolygottabajszaalatt.
Nagyüggyelbajjalelgurítottaazegérlyukbejáratáig.
 Detúlnagyvoltasajtéstúlkicsialyuk. 
- Hogytudnámbevinni?-tűnődöttakisegér. 
Ottüldögéltsokáigafejétlehajtva.
 Nemvetteészreaközeledőveszélyt…ViccekBontsd álló egyenesekkel szavakra a mondatkígyókat! Írd le a viccet helyesen! Próbáld a hiányzó vesszőket is beírni a mondatokba!


Nehézsors
Kétszázlábúbeszélget.Ígypanaszkodikazegyik:     -Olyanszívesensíelnékdemirefelcsatolomaléceketelolvadahóésittatavasz!


Kortársak
Beszélgetazelefántésazegér.                                                                                               
–Tehányévesvagy?-kérdeziazegér.                                                                                         
–Kettő-feleliazelefánt.                                                                                                                      
–Érdekesénis.Bárigazhogyénkéthétigbetegvoltam.


Zsiráf
-Mamaazsiráfnakiscsöpögnikezdazorrahamegfázik?                                         
-Igendecsakkétháromnapmúlva.


Bátorság
Adicsekedősfiúbeszélgetabarátjával.                                                                                      
–Énmárálltamszemtőlszembenfegyvertelenülegyoroszlánnal.                                                      
–Ténylegésmitcsináltál?                                                                                                      
-Mitcsináltamvolna?Továbbsétáltamakövetkezőketrechez.           


Aterv
Egymásmellettlegelatevemegatehén.                                                                                   
–Tekomámnyissunkkettenegytejbárt-indítványozzaateve.                                                     
–Remekötletdehogyképzeledel?-kérdeziatehén.                                                                    
–Hátcsakúgyhogyteadodatejeténmegabárszéket.        


Majomész
Abutaésazokosmajombanánteszik.Azokosmajomlesehúzzaabanánhéját.                                  
–Miaztemegsehámozod?-kérdeziabutamajom.                                                                       
–Minekhámozzamúgyistudommivanbenne-feleliazokos.     


Szardíniavacsorára
Egyférfibelépavegyesboltba.                                                                                                  
–Kérekegydobozszardíniát!                 
- Milyenlegyenspanyolfranciaolasz?-kérdeziudvariasanazeladó.                                                –Mindegy.Nembeszélgetniakarokhanemvacsorázni.-feleliaférfi.


Navégre!
-Végreegykényelmescipő!-kiáltfelacipőboltbanhosszaspróbálgatásutánegyvásárló.                   
–Elnézésturamdenemcipőhanemacipősdobozvanalábán-mondjaazeladó.                                             


Kanalasorvosság
-Veddbeazorvosságotkisfiam!                               
- Demamanemszeretemazízét!                                                                                                    
- Gondoldazthogyszereted! 
- Inkábbaztgondolomhogymárbevettem!


Készülődés
Pityukérdeziamamájától:                                                                                                                                       - Nekemisvillávalkellennematortáthaittlesznekavendégek?
-Természetesenkisfiam.                                                                                                      
 –Rendbenvandeakkorkérekegyszeletethogygyakorolhassak.Mileszekhanagyleszek?
Kétegérnéziadenevérthogyanrepül.Azegyikirigykedvemegszólal:                                                                      
- Hafelnövökénispilótaleszek!


Acsodakutya
Kétszomszédbeszélget:                                                                                                                                         
- Akárhisziakárnemakutyámegyiknapemberihangonszólaltmeg.
 –Igentudokróla.Azénkutyámmesélte-mondjamosolyogvaamásikszomszéd.


Mitjátsszunk?
-Gyerenagyijátszani!-hívjákazunokákanagymamát.                                         
–Mitjátsszunk?-kérdezianagyi.                                                                                                           
 –Mileszünkamajmokazállatkertbentemegajóságoslátogatóakicukorkátéscsokitadnekünk.


Varjakegymásközt
Kétvarjúbeszélget.Elszáguldfelettükegysugárhajtásúrepülőgép.
–Nemértemhogytudezilyengyorsanrepülni-mondjazegyik.
–Teisgyorsanrepülnélhaégneafeneked.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése