2014. szeptember 17., szerda

Tagolatlan mondatok - hibajavítás - szövegek - mesék - viccek - mondatfűzés
Álló egyenesekkel bontsd szavakra a mondatokat! Írd le helyesen a szöveget!


Anyáknapjánköszöntöttükazédesanyákat. Verseketmondtunkésénekeltünk. Mégtáncoltunkis. Utoljáraátadtukazajándékotésavirágot.     
Nagyonörültmindenki.Mesétolvastamakedvenckönyvemből. Egymackórólésegykisfiúrólszólt.              Nagyonszeretemeztakönyvet.        Sajnosnemsokáraavégéreérek.   
Vackornakhívtakegykicsimedvét.                Őnemszeretteamézet.                Egyszeraztánmégismegkóstolta. Azótaamézalegkedvesebbcsemegéje.         Ápriliselsejénvanabolondoknapja.  Ilyenkormegvicceljükegymást.                    Jókatszoktunknevetni.                        Áprilisbolondjamájusszamara.Nagyonszépévszakatavasz.                  Mindenüttvirágoknyílnak.                                  Amadarakgyönyörűenénekelnek.                 Kizöldülatermészet.


Elmúltanyármegérkezettazősz. Amadarakkészülődtekanagyútra. Elmentekavargáhozcsizmátvarratnimaguknak. Acinegenemkapottkiscipőtmertnemértráavarjú. Nagyuraknakkellettcsizmátvarrnia.
Egésznyáronmuzsikáltatücsök. Ahangyaeközbenszorgalmasangyűjtögetett. Aztánbeköszöntöttatél. Bekopogottegykiseleségértatücsökahangyához. Deahangyaüreskézzelelküldte.


Álló egyenesekkel bontsd szavakra a mondatot! Folytasd a történetet! 

Hatalmassajtotrágcsáltakisegér.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Gyönyörűszivárványtláttamazégen.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sokáigbandukoltasivatagbanateve._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Fényesenragyogottegycsillagazégen.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Rengetegpillangókergetőzöttaréten._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Katacicájánaktegnapkölykeiszülettek._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Mesék mondatkígyókban - szövegtagolás


Mese mondatkígyókban - rénszarvas - hibajavítás
Álló egyenesekkel szabdald szavakra a mondatokat! Rajzold le, hogyan folytatódhatott a mese!
Rudolfarénszarvassok-sokévvelezelőttszületettmesszeészakon. 

Kicsikorábannemvettékbetársaiegyetlenjátékbasemfénylőorramiatt.

Ezőtnagyonelszomorította.

DeMikulásőtisbeválasztottaaszánhúzórénszarvasokközé.

Egyszeréppenindulniakartakagyerekekhezajándékokkalmegrakodva. 

Ekkorsűrűködereszkedettle. 

Mikulássokáigtörteafejétmitévőlegyen…


Mese mondatkígyókban - Az egér és a macska - hibajavítás


Álló egyenesekkel szabdald szavakra a mondatokat!

Írd le helyesen a szöveget!
Hogyan folytatódhatott a mese? Írd le a folytatást!
 
Akisegértaláltegyhatalmassajtot. 
-  Hogyfogörülniennekacsalád! - mosolygottabajszaalatt.
Nagyüggyelbajjalelgurítottaazegérlyukbejáratáig.
 Detúlnagyvoltasajtéstúlkicsialyuk. 
- Hogytudnámbevinni?-tűnődöttakisegér. 
Ottüldögéltsokáigafejétlehajtva.
 Nemvetteészreaközeledőveszélyt…


Bontsd álló egyenesekkel szavakra a mondatkígyókat! Írd le a viccet helyesen! Próbáld a hiányzó vesszőket is beírni a mondatokba!


Nehézsors

Kétszázlábúbeszélget.Ígypanaszkodikazegyik:                                                                                                  -Olyanszívesensíelnékdemirefelcsatolomaléceketelolvadahóésittatavasz!
Kortársak

Beszélgetazelefántésazegér.                                                                                               
–Tehányévesvagy?-kérdeziazegér.                                                                                         

–Kettő-feleliazelefánt.                                                                                                                      
–Érdekesénis.Bárigazhogyénkéthétigbetegvoltam.Zsiráf

-Mamaazsiráfnakiscsöpögnikezdazorrahamegfázik?                                         

-Igendecsakkétháromnapmúlva.
Bátorság

Adicsekedősfiúbeszélgetabarátjával.                                                                                      
–Énmárálltamszemtőlszembenfegyvertelenülegyoroszlánnal.                                                      
–Ténylegésmitcsináltál?                                                                                                      
-Mitcsináltamvolna?Továbbsétáltamakövetkezőketrechez.           
Aterv

Egymásmellettlegelatevemegatehén.                                                                                   
–Tekomámnyissunkkettenegytejbárt-indítványozzaateve.                                                     

–Remekötletdehogyképzeledel?-kérdeziatehén.                                                                    

–Hátcsakúgyhogyteadodatejeténmegabárszéket.        
Majomész

Abutaésazokosmajombanánteszik.Azokosmajomlesehúzzaabanánhéját.                                  
–Miaztemegsehámozod?-kérdeziabutamajom.                                                                       

–Minekhámozzamúgyistudommivanbenne-feleliazokos.     
Szardíniavacsorára

Egyférfibelépavegyesboltba.                                                                                                  
–Kérekegydobozszardíniát!                                                                                                 -Milyenlegyenspanyolfranciaolasz?-kérdeziudvariasanazeladó.                                               

–Mindegynembeszélgetniakarokhanemvacsorázni.-feleliaférfi.
Navégre!

-Végreegykényelmescipő!-kiáltfelacipőboltbanhosszaspróbálgatásutánegyvásárló.                   

–Elnézésturamdenemcipőhanemacipősdobozvanalábán-mondjaazeladó.                                             
Kanalasorvosság

-Veddbeazorvosságotkisfiam!                                                                                                                                                                 -Demamanemszeretemazízét!                                                                                                                                                         -Gondoldazthogyszereted!                                                                                                                                                                    
-Inkábbaztgondolomhogymárbevettem!

Készülődés

Pityukérdeziamamájától:                                                                                                                                                                      
-Nekemisvillávalkellennematortáthaittlesznekavendégek?                                                                                                                
-Természetesenkisfiam.                                                                                                                                                                        –Rendbenvandeakkorkérekegyszeletethogygyakorolhassak.

Mileszekhanagyleszek?

Kétegérnéziadenevérthogyanrepül.Azegyikirigykedvemegszólal:                                                                                                                                                                                                                         -Hafelnövökénispilótaleszek!

Acsodakutya

Kétszomszédbeszélget:                                                                                                                                                                           -Akárhisziakárnemakutyámegyiknapemberihangonszólaltmeg.                                                                                                        –Igentudokrólaazénkutyámmesélte-mondjamosolyogvaamásikszomszéd.

Mitjátsszunk?

-Gyerenagyijátszani!-hívjákazunokákanagymamát.                                         

–Mitjátsszunk?-kérdezianagyi.                                                                                                                                                              –Mileszünkamajmokazállatkertbentemegajóságoslátogatóakicukorkátéscsokitadnekünk.

Varjakegymásközt

Kétvarjúbeszélget.Elszáguldfelettükegysugárhajtásúrepülőgép.                                                                                                       
–Nemértemhogytudezilyengyorsanrepülni-mondjazegyik.                                                                                                            –Teisgyorsanrepülnélhaégneafeneked.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése