2014. március 7., péntek

Szótagolt szinonimák - szókincsbővítés - betűtanulás végén - igék, főnevek, melléknevekKösd össze a hasonló jelentésű szavakat!

ze-nél                                    fony-nyad
szösz-mö-töl                         kí-ván
csi-lin-gel                              ül-dö-gél
her-vad                                 mu-zsi-kál
nyi-hog                                 visz
ó-hajt                                    si-rán-ko-zik
ü-csö-rög                              nye-rít
nya-va-lyog                          cseng
fü-lel                                      va-ca-kol
ci-pel                                     hall-gat

szak-ma                                 ju-ta-lom                             
díj                                          cet-li                                     
zúz-ma-ra                             vicc                                        
fec-ni                                     mes-ter-ség                                   
tré-fa                                     krump-li                              
fo-nál                                    poty-ka                                
ta-laj                                     cér-na                                   
zsi-neg                                  dér                                        
ponty                                     zsi-nór                                  
bur-go-nya                           föld                                       


za-mat                                  mo-csár
győ-ze-lem                           jel-mez
hó-lab-da                             cin-ke
lá-da                                     dok-tor
láp                                        di-a-dal
mas-ka-ra                            mó-ló            
éj-jel                                     íz
ci-ne-ge                                hó-go-lyó
or-vos                                   éj-sza-ka
ki-kö-tő                                do-boz


me-ló-di-a                             rét                                         
lep-ke                                    dal                                         
me-ző                                    dí-nom-dá-nom                 
csíny                                      kö-peny                               
la-ko-da-lom                        rab                                         
üs-tök                                    rosz-sza-ság                                                           
ku-tya                                    gyep                                      
kön-tös                                  pil-lan-gó                            
pá-zsit                                    haj                                         
fo-goly                                    eb                                          

mó-kás                                  friss
e-szes                                     o-kos
za-ma-tos                              ü-gyet-len
ál-mos                                   ve-re-ke-dős
fa-lánk                                  i-ci-pi-ci       
ü-de                                       mo-hó
maf-la                                    fá-radt
dur-va                                   íz-le-tes
hun-cut                                 vic-ces
pi-ri-nyó                               csin-ta-lan

gör-get                                  főz                                         
koty-vaszt                            ku-tat                                               
csel-leng                               meg-moc-can                     
lak-má-ro-zik                      ö-rül                                      
bak-tat                                 csa-va-rog                           
bá-mul                                 gu-rít                                    
meg-moz-dul                       e-szik                                    
ke-res                                   ban-du-kol                          
vá-la-szol                             fe-lel                                     
uj-jong                                 néz                                        

zsi-nór                                  zaj
maszk                                   ke-rék-pár
pár-na                                  ván-kos        
hó-pe-hely                           e-le-mó-zsi-a
ri-csaj                                  mo-tyó
e-le-del                                 kö-tél
ba-tyu                                  kof-fer
ska-tu-lya                            hó-pi-he
bi-cik-li                                ál-arc
bő-rönd                               do-boz-ka

halk                                      ne-héz                                  
ha-tal-mas                           göm-bö-lyű                         
pöt-töm                                csen-des                                          
sú-lyos                                  fé-lénk                                 
ma-sza-tos                            ré-gi                                      
jó-ked-vű                              ked-ves                                
ke-rek                                   ó-ri-á-si                                
gyá-va                                   pin-du-ri                              
ba-rát-sá-gos                       szuty-kos                            
ócs-ka                                   vi-dám                                  

i-szik                                    o-son
szun-dít                               ra-gyog
cso-dál-ko-zik                     pisz-kol
csil-log                                 ve-sze-ke-dik
gya-lo-gol                            al-szik
som-po-lyog                        ha-rag-szik
vi-tá-zik                               ku-tat
ma-sza-tol                           kor-tyol
ke-res                                  á-mul
mér-ge-lő-dik                     lép-ked

sik-lik                                   csap-kod
ban-du-kol                           ne-vet          
dör-mög                               al-szik                                   
ü-tö-get                                e-szik            
száll-dos                               fe-cseg         
szen-de-reg                          bal-lag                      
ka-cag                                  mor-mog                 
fa-la-to-zik                          bú-sul                                   
szo-mor-ko-dik                   csú-szik                    
ka-raty-tyol                         rep-ked                    
so-főr                                    ku-kac
ki-ál-lí-tás                            gép
ke-ret                                    zsá-moly
sám-li                                    ta-sak
lo-bo-gó                                ve-ze-tő
her-nyó                                 nap-nyug-ta
zacs-kó                                  tár-lat
fri-zu-ra                                zász-ló
ma-si-na                                rá-ma
nap-le-men-te                       haj
pa-rity-tya                            ho-rog          
ga-tya                                    csó-nak        
kuny-hó                                ba-nya          
macs-ka                                pi-pi              
kas-ka                                   ko-sár           
kam-pó                                 há-zi-kó       
la-dik                                    ci-ca              
bo-szor-kány                        csúz-li                       
csi-be                                    nad-rág        
csa-lo-gány                           fü-le-mü-le             


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése